Археолошки Информатор https://informator.com.mk/index.php/arheoloski Археологија, Македонија, Медитеран, Балкан, Антика, Среден Век, Праисторија, Конзервација, Реставрација, културно наследство, Заштита, методологија, NGO Menelaj - Prilep hr-HR Археолошки Информатор 2545-4528 АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПОПОВ НОС, с. ЧАНИШТЕ, МАРИОВО ТУМУЛ I https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/74 Александар Миткоски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2020-03-22 2020-03-22 3 7 15 ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКО ИСКОПУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“, с. МЛАДО НАГОРИЧИНО – СТАРО НАГОРИЧИНО https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/75 Дејан Ѓорѓиевски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2020-03-22 2020-03-22 3 17 25 НЕКРОПОЛИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КУКУЛ https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/77 Александар Миткоски Душко Темелкоски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 27 36 СКУПИ, КОМПЛЕКС ГРАДСКА ВИЛА (VILLA URBANA) - БАЗИЛИКА СО КРСТИЛНИЦА https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/78 Ленче Јованова ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 37 46 СКУПИ – КОМПЛЕКС ТЕРМА - БАЗИЛИКА СО АТРИУМ https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/79 Марина Ончевска Тодоровска ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 47 56 ЗАШТИТНИ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА KAJ „ПЕЈЧИНОВЦИ“ ВО ВАРОШ - ОХРИД https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/80 Бојан Танески ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 57 62 АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ПАВЛА ЧУКА https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/81 Антонио Јакимовски Душко Темелкоски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 63 74 ПРЕЛИМИНАРЕН ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКИТЕ ИСКОПУВАЊА НА МАНАСТИРОТ СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА КАЈ СЕЛО СЛЕПЧЕ – ДЕМИР ХИСАР https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/82 Орданче Петров Војтех Бриловски Слободан Стојкоски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 75 87 СОНДАЖНИ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА КОМПЛЕКСОТ НА ХУСЕИН-ШАХ ЏАМИЈА ВО САРАЈ, СКОПЈЕ https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/83 Сања Ивановска Велкоска ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 89 101 ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКИ НАДЗОР ПРИ ИЗВЕДБА НА КОНЗЕРВАТОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА КОЏА КАДИ ЏАМИЈА - БИТОЛА https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/84 Слободан Стојкоски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 101 110 КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЈУГОЗАПАДНАТА И СЕВЕРОЗАПАДНАТА КУЛА ОД ФОРТИФИКАЦИЈАТА НА ГРАДОТ БАРГАЛА, ГОРЕН КОЗЈАК https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/85 Трајче Нацев ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 111 120 РЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА НА КЕРАМИЧКИ САД СО ПОГОЛЕМИ ДИМЕНЗИИ https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/86 Горан Стојаноски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 121 127 ЈУДАИСТИЧКИ СИМБОЛИ НА СРЕДНОВЕКОВНИ КЕРАМИЧКИ САДОВИ ОД СКУПИ И СКОПСКО КАЛЕ https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/87 Елица Манева ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 129 142 ЈАВАЧ НИЗ ВРЕМЕТО? ОСВРТ НА АМУЛЕТИТЕ ОД ТИПОТ „МАСКА - ЈАВАЧ“ НАЈДЕНИ ЦЕЛИНИ https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/88 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Дејан Ѓорѓиевски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 143 148 СКОПЈЕ. ОСУМ МИЛЕНИУМ ЖИВОТ, КУЛТУРА И ТВОРЕШТВО https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/89 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Сашо Коруновски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 149 157 ТАОР : РАНОВИЗАНТИСКО УТВРДУВАЊЕ И НАСЕЛБА ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО СРЕДНИОТ ВЕК https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/90 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Елица Манева ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 159 163 РАНОХРИСТИЈАНСКА АРХИТЕКТУРА ВО ИСТОЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/91 Ирена Теодора Весевска ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 165 167 ЛАПИДАРИУМ НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/92 Оливера Јандреска ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 169 174 ИЗЛОЖБАТА „СКОПСКИ МАТЕРИЈАЛНИ И ДУХОВНИ ПРОБЛЕСОЦИ“ https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/93 Драгица Живкова Игор Кузманоски ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 2019-12-31 2019-12-31 3 175 180