https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/issue/feed Археолошки Информатор 2020-03-26T10:53:57+01:00 Елица Манева arheoloski@informator.cop.mk Open Journal Systems Археологија, Македонија, Медитеран, Балкан, Антика, Среден Век, Праисторија, Конзервација, Реставрација, културно наследство, Заштита, методологија, https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/74 АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПОПОВ НОС, с. ЧАНИШТЕ, МАРИОВО ТУМУЛ I 2020-03-23T20:53:13+01:00 Александар Миткоски amitkoski@yahoo.com 2020-03-22T20:49:59+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/75 ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКО ИСКОПУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“, с. МЛАДО НАГОРИЧИНО – СТАРО НАГОРИЧИНО 2020-03-23T20:53:14+01:00 Дејан Ѓорѓиевски dejangorgievski@gmail.com 2020-03-22T20:51:04+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/77 НЕКРОПОЛИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КУКУЛ 2020-03-23T20:53:14+01:00 Александар Миткоски amitkoski@yahoo.com Душко Темелкоски duletem@yahoo.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/78 СКУПИ, КОМПЛЕКС ГРАДСКА ВИЛА (VILLA URBANA) - БАЗИЛИКА СО КРСТИЛНИЦА 2020-03-23T20:53:14+01:00 Ленче Јованова jovanova.l@gmail.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/79 СКУПИ – КОМПЛЕКС ТЕРМА - БАЗИЛИКА СО АТРИУМ 2020-03-23T20:53:14+01:00 Марина Ончевска Тодоровска marinaot@t.mk 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/80 ЗАШТИТНИ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА KAJ „ПЕЈЧИНОВЦИ“ ВО ВАРОШ - ОХРИД 2020-03-23T20:53:14+01:00 Бојан Танески bojantaneski@yahoo.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/81 АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ПАВЛА ЧУКА 2020-03-23T20:53:14+01:00 Антонио Јакимовски antonio@fzf.ukim.edu.mk Душко Темелкоски duletem@yahoo.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/82 ПРЕЛИМИНАРЕН ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКИТЕ ИСКОПУВАЊА НА МАНАСТИРОТ СВЕТИ ЈОВАН ПРЕТЕЧА КАЈ СЕЛО СЛЕПЧЕ – ДЕМИР ХИСАР 2020-03-23T20:53:15+01:00 Орданче Петров ordance.petrov@isk.edu.mk Војтех Бриловски wojciechbrillowski@hotmail.com Слободан Стојкоски slobodanstojkoski@yahoo.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/83 СОНДАЖНИ АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА КОМПЛЕКСОТ НА ХУСЕИН-ШАХ ЏАМИЈА ВО САРАЈ, СКОПЈЕ 2020-03-23T20:53:15+01:00 Сања Ивановска Велкоска smivanovska@yahoo.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/84 ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКИ НАДЗОР ПРИ ИЗВЕДБА НА КОНЗЕРВАТОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА КОЏА КАДИ ЏАМИЈА - БИТОЛА 2020-03-23T20:53:15+01:00 Слободан Стојкоски slobodanstojkoski@yahoo.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/85 КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЈУГОЗАПАДНАТА И СЕВЕРОЗАПАДНАТА КУЛА ОД ФОРТИФИКАЦИЈАТА НА ГРАДОТ БАРГАЛА, ГОРЕН КОЗЈАК 2020-03-23T20:53:15+01:00 Трајче Нацев trajce.nacev@ugd.edu.mk 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/86 РЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА НА КЕРАМИЧКИ САД СО ПОГОЛЕМИ ДИМЕНЗИИ 2020-03-23T20:53:15+01:00 Горан Стојаноски goransttt@outlook.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/87 ЈУДАИСТИЧКИ СИМБОЛИ НА СРЕДНОВЕКОВНИ КЕРАМИЧКИ САДОВИ ОД СКУПИ И СКОПСКО КАЛЕ 2020-03-23T20:53:15+01:00 Елица Манева elica.maneva@gmail.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/88 ЈАВАЧ НИЗ ВРЕМЕТО? ОСВРТ НА АМУЛЕТИТЕ ОД ТИПОТ „МАСКА - ЈАВАЧ“ НАЈДЕНИ ЦЕЛИНИ 2020-03-23T20:53:16+01:00 Дејан Ѓорѓиевски dejangorgievski@gmail.com <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/89 СКОПЈЕ. ОСУМ МИЛЕНИУМ ЖИВОТ, КУЛТУРА И ТВОРЕШТВО 2020-03-26T10:53:57+01:00 Сашо Коруновски saso.korunovski@uklo.edu.mk <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/90 ТАОР : РАНОВИЗАНТИСКО УТВРДУВАЊЕ И НАСЕЛБА ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО СРЕДНИОТ ВЕК 2020-03-23T20:53:16+01:00 Елица Манева elica.maneva@gmail.com <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/91 РАНОХРИСТИЈАНСКА АРХИТЕКТУРА ВО ИСТОЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2020-03-23T20:53:16+01:00 Ирена Теодора Весевска irenap@fzf.ukim.edu.mk 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/92 ЛАПИДАРИУМ НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 2020-03-23T20:53:14+01:00 Оливера Јандреска oliveravera@gmail.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/93 ИЗЛОЖБАТА „СКОПСКИ МАТЕРИЈАЛНИ И ДУХОВНИ ПРОБЛЕСОЦИ“ 2020-03-23T20:53:15+01:00 Драгица Живкова dzivkova@yahoo.com Игор Кузманоски igorkuzmanoski@gmail.com 2019-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##