АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ СТИБЕРА, С. ЧЕПИГОВО, ИСТРАЖУВАЧКО ПОЛЕ „ХРАМ ТИХЕ - ЈУЖНА ТЕРАСА“, ОБЈЕКТ - РАБОТИЛНИЦА И СВЕТИЛИШТЕ

(истражувања во 2014 и 2016 година)

  • Душко Темелкоски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Keywords: Стибера, Прилеп, Македонија, работилница, светилиште

Abstract

/

Објавено на
2017-10-29
Section
Археолошки ископувања