СКУПИ – КОМПЛЕКС ТЕРМА - БАЗИЛИКА СО АТРИУМ

(aрхеолошкo истражувањe 2018 година)