ПРЕТХОДЕН ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЛЕ – СТРЕЗОВ ГРАД С. ЧЕЛЕВЕЦ – ДЕМИР КАПИЈА

2015-2017

  • Орданче Петров ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
Објавено на
2018-12-01
Section
Археолошки ископувања