АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ТРЕШТЕНА СТЕНА, с. МАНАСТИР

(истражувања во 2013 година)

  • Александар Миткоски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Keywords: Прилеп, Мариово, Енеолит, Македонија, Трештена Стена

Abstract

/

Објавено на
2017-11-01
Section
Археолошки ископувања