ПО ТРАГИТЕ НА ПРОСТОРНИТЕ И ВРЕМЕНСКИТЕ ПАТЕШЕСТВИЈА, ТРАНСФОРМАЦИИТЕ И МИРАКУЛИТЕ НА ИКОНАТА БОГОРОДИЦА ТРОЕРУЧИЦА

  • Елица Манева Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Филозофски факултет
Keywords: Македонија, икона, Богородица Троеручица

Abstract

/

Објавено на
2017-11-01
Section
Вариа