АРХЕОЛОШКИ РЕКОГНОСЦИРАЊА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ, МАРИОВО

(рекогносцирања 2001 година)

  • Александар Миткоски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Keywords: Македонија, Прилеп, Мариово, рекогносцирања

Abstract

/

Објавено на
2017-11-01
Section
Археолошки рекогносцирања