АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ БЕЛАТА ЗЕМЈА - ТРНЧЕ КАЈ с. ПЕПЕЛИШТЕ, НЕГОТИНО

(истражувања 2013, 2014 и 2015 година)

  • Дафина Герасимовска University of Sts. Cyril and Methodius - Skopje, Faculty of Philosophy
  • Сарита Карпузова Управа за заштита на културното наследство на Република Македонија
  • Орданче Петров ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
Keywords: Македонија, Неготино, Белата Земја, Доцна антика

Abstract

 

 

Објавено на
2017-11-01
Section
Археолошки ископувања