АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ СТИБЕРА, С. ЧЕПИГОВО, ИСТРАЖУВАЧКО ПОЛЕ „ХРАМ ТИХЕ - СЕВЕРНО ПЛАТО“, ОБЈЕКТ - БУЛЕВТЕРИОН

(истражувања во 2014 и 2015 година)

  • Душко Темелкоски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Keywords: Стибера, Прилеп, Македонија, булевтерион

Abstract

/

Author Biography

Душко Темелкоски, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп

/

Објавено на
2017-11-01
Section
Археолошки ископувања