(1)
Todorovska, V.; Naumov, G.; Hafner, A.; Taneski, B.; Mainberger, M.; Emmenegger, L.; Hostettler, M.; Reich, J.; Dolbunova, E.; Krotov, Y.; Staheli, C.; Tymoshenko, M.; Streng, V. EXCAVATION ON THE SITE PLOČA-MIKJOV GRAD SITE, OHRID: 2017 Research. Archaeol. Inf. 2018, 2, 17-25.