RESTORATION OF THE MOSAICS OF THE SOUTH AISLE OF THE EPISCOPAL BASILICA IN STOBI

Authors

  • Miško Tutkovski NI Stobi

Keywords:

Stobi, Macedonia, mosaics, conservation, Episcopal basilica

Abstract

//

References

Герасимовска, Дафина. 2009. Улогата на живеалиштето во културата на живеење низ антиката во Р. Македонија. Скопје: Каламус.

Кованцалиев, Златко и Милена Решкова. 2018. „Резултати од истражувањата за време на летната школа за археологија во Стоби - 2018 година“. Статија презентирана на XXIV симпозиум на МАНД, Струга, 8-10 мај.

Kolarik, Ruth. 1982. The Floor Mosaics of Stobi and their Balkan Context. PhD thesis, Massachusetts: Harvard University.

Тутковски, Мишко. 2019. Извештај за враќање на извадените мозаички сегменти од северниот коридор во Теодосијанската палата во Стоби - 2019 год. Архива на НУ Стоби.

Тутковски, Мишко. 2019а. Античките мозаици од Стоби. Стоби: НУ Стоби.

Downloads

Published

2020-12-30

How to Cite

Tutkovski, M. (2020). RESTORATION OF THE MOSAICS OF THE SOUTH AISLE OF THE EPISCOPAL BASILICA IN STOBI. Arheološki Informator, 4, 99–109. Retrieved from https://informator.com.mk/index.php/AI/article/view/vol-4-tutkovski-1

Issue

Section

Conservation and Restoration