RESTORATION AND PRESENTATION OF PART OF THE MOSAIC IN THE NORTH CORRIDOR OF THE THEODOSIAN PALACE IN STOBI

Authors

  • Miško Tutkovski NI Stobi

Keywords:

Stobi, Macedonia, mosaics, conservation, Theodosian palace

Abstract

//

References

Герасимовска, Дафина. 2009. Улогата на живеалиштето во културата на живеење низ антиката во Р. Македонија. Скопје: Каламус.

Кованцалиев, Златко и Милена Решкова. 2018. „Резултати од истражувањата за време на летната школа за археологија во Стоби - 2018 година“. Статија презентирана на XXIV симпозиум на МАНД, Струга, 8-10 мај.

Kolarik, Ruth. 1982. The Floor Mosaics of Stobi and their Balkan Context. PhD thesis, Massachusetts: Harvard University.

Тутковски, Мишко. 2019. Извештај за враќање на извадените мозаички сегменти од северниот коридор во Теодосијанската палата во Стоби - 2019 год. Архива на НУ Стоби.

Тутковски, Мишко. 2019а. Античките мозаици од Стоби. Стоби: НУ Стоби.

Downloads

Published

2020-12-30

How to Cite

Tutkovski, M. (2020). RESTORATION AND PRESENTATION OF PART OF THE MOSAIC IN THE NORTH CORRIDOR OF THE THEODOSIAN PALACE IN STOBI. Arheološki Informator, 4, 91–98. Retrieved from https://informator.com.mk/index.php/AI/article/view/vol-4-tutkoski-1

Issue

Section

Conservation and Restoration