ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT THE EARLY CHRISTIAN BASILICA MANČEVCI IN OHRID

Authors

  • Bojan Taneski Institute аnd museum Ochrid

Abstract

//

References

Маленко, Владо. 1989. „Ранохристијански објекти во Охрид и Охридско“. Зборник на трудови Лихнид 7: 3-22.

Маленко Владо и Кузман Паско. 1996. „Комплекс Попарница“. Во Археолошка карта на Република Македонија том II, гл. уредник Цветан Грозданов и др. 238-279. Скопје : МАНУ; Музеј на Македонија.

Маленко, Владо. 2013. „Презентација на локалитетот Дебој - Охрид од букварот на земјата“, Прилози: посветени на академик Цветан Грозданов по повод 50 години научно-истражувачка дејност, Зборник на трудови од научниот собир одржан на 4 октомври 2012 г. во Охрид, Скопје, 287 - 320.

Маленко, Владо. 2017.„Ранохристијански објекти во Охрид и Охридско“. Во: Владо Маленко/ археолог од древниот Охрид. Охрид, 245 - 263.

Танески, Драган. 2012. „Извештај од археолошките истражувања на локалитетот „Манчевци во 2012 год.“ (непубликувано).

Тутковски, Мишко. 2014. Ранохристијанските мозаици од Охрид. Скопје: Каламус.

Manchevci Ohrid

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Taneski, B. (2018). ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT THE EARLY CHRISTIAN BASILICA MANČEVCI IN OHRID. Arheološki Informator, 2, 71–82. Retrieved from https://informator.com.mk/index.php/AI/article/view/vol-2-taneski

Issue

Section

archaeological excavations

Most read articles by the same author(s)