Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

УПАТСТВА ЗА АВТОРИТЕ

Упатствата тежнеат кон целовитост на трудовите со оглед на поставениот концепт. Уредништвото е свесно дека, авторите, често не може во целост да се придржуваат кон овие норми. Заради ова се препорачува авторите што е можно повеќе да се придржуваат кон дадените упатства. Со други зборови, основното правило е јасен и концизен приказ на истражувањето.

 Трудовите се доставуваат на следната електронска адреса arheoloski@informator.com.mk

ЈАЗИК

Текстот се испраќа на македонски јазик, истиот во целост ќе биде преведен на англиски јазик.

 

ТРУДОВИ

Трудовите треба да бидат пишувани со:

Times New Roman

12 pt

1.5 проред

- Извештаи за изведени теренески археолошки истражувања (најмногу до 4 страни)

- Извештаи за изведени кабинетско-лабораториски истражувања (најмногу до 4 страни)

- Прикази на значајни поединечни и  група наоди (најмногу до 4 страни)

- Извештаи за извршени конзерваторски истражувања на недвижно културно добро (најмногу до 4 страни)

- Извештаи за извршени конзерваторско-реставраторски работи и реконтсрукција  на недвижно културно (најмногу до 4 страни)

- Прикази на монографии, зборници, списанија (најмногу до 2 страни)

- Прикази на одбрана на магистерски и докторски трудови (најмногу до 2 страни)

- Библиографии

 

СТРУКТУРА НА ТЕКСТОТ

 1. Извештаи за изведени теренски истражувања

Теренските истражувања подразбираат прибирање на научни информации по различен пат за нивно исползување во иднина, кое исто така може да има различна природа. Заедничко за нив е што, кај нив, прибирањето на научните информации се изведува на самите археолошки наоѓалишта. Извештатите за овој вид на истражувања во својата структура треба да ги имаат следните концептуални целини и во следниот даден редослед:

Структура

А)        Географски опис на наоѓалиштата и нивната околина (релјеф, хидрографска слика, визуелни врски...)

Б)         Краток приказ на состојбата на наоѓалиштето пред почетокот на истражувањето и сознанијата на археологијата за истото, доколку ги има.

В)        Причини за истражувањето. Ако се работи за заштитни истражувања се дава овој податок како основна причина.

Г)         Употребената метода на истражувања (сондажни ископувања по квадратите, ископите, стратиграфските слоеви, бушења, рекогносцирање на регионот...)

Д)        Резултати од истражувањата и нивната поширока смисла/вредност.

 

 1. Рекогносцирање

            Извештаите за извршени рекогносцирања во најголем дел треба да се структурираат во форма на набројување на рекогносцираните археолошки наоѓалишта. На тој начин тие треба доследно да ја предадат идејата, односно, причината поради која одредена област била подложена на ваков вид истражувања. Предавањето на информациите за рекогносцираните наоѓалишта треба да бидат кратки, јасни и концизни. Авторите треба да ги назначат сите хронолошки периоди, кои со сигурност може да се рече дека се застапени на соодветното наоѓалиште, посведочени преку археолошките наоди кои се регистрирани на просторот. Хронолошката определба на наоѓалиштето треба да биде поткрепена со соодветна фото или техничка документација, која недвосмислено ќе посведочи дека наведениот период навистина е застапен на наоѓалиштето. За сите наведени наоѓалишта, задолжително е да се назначи нивната точна локација (препорачливо во форма на приближна средна точка) – географска ширина и географска должина, а по можност според Агенција за катастар на недвижности на Р. Македонија. Фотографии од самото наоѓалиште не се потребни, со исклучок на случаевите кога тие сведочат за неговата хронолошка детерминација. Географската поставеност (еко-амбиентот) на наоѓалиштата треба да биде предадена, но во кратки црти. Авторите задолжително треба да ги наведат причините поради кои одредена област била предмет на рекогносцирање (мапирање на познати наоѓалишта, проверка на библиографските податоци, проверка на предиктивни модели, добивање првична слика за неистражувана област, тематски рекогносцирања каде се трага по одреден вид наоѓалишта, пример: детектирање на палафитни населби на преспанското крајбрежје).

           

Структура

А)        Географски опис на рекогносцираната област(и) (релјеф, хидрографија, клима)

Б)         Причини за извршените рекогносцирања

В)        Методологија

Г)         Набројување на рекогносцираните наоѓалишта

Д)        Резултати од рекогносцирањата и нивната поширока смисла/вредност.

 

 1. Извештаи за изведени кабинетско-лабораториски истражувања

Извештаите за овие истражувања треба да се составени од следните концептуални целини:

Структура

А)        Предмет на истражувањето

Б)         Краток осврт на претходните истражувања во таа насока, доколку ги има.

В)        Методологија

Г)         Резултати од спроведеното истражување, каде треба да се посочат главните придобивки од спроведеното истражување и добиените резултати.

 

 1. Прикази на значајни поединечни и група наоди

Приказите на значајни поединечни или група на наоди треба да ги создржат следните концептуални целини:

Структура

А)        Информации за потеклото на наодот/наодите. (Археолошко наоѓалиште, стратиграфска единица – хоризонт, контекст)

Б)         Краток осврт на претходни објавувања, доколку ги има.

В)        Приказ на наодот/наодите (опис, димензии, аналогии, хронологија)

Г)         Значајот на прикажаниот наод/наоди

 

5.1. Извештаи за извршени конзерваторски истражувања на недвижно култутно наследство

Конзерваторските  истражувања подразбираат прибирање на  информации по различен пат за културното добро. Прибирањето на информации се изведува на самите објекти, потребни за изработка на основен проект за конзерваторско реставраторски работи. Извештатите за овој вид на истражувања во својата структура треба да ги имаат следните концептуални целини и во следниот даден редослед:

 

Структура

А)        Географски опис на наоѓалиштето каде се наоѓа објектот кој е цел на конзерваторските истражувања.

Б)         Краток опис на објектот кој е цел на конзерваторското истражување.

В)        Анализа на применетата техника и технологија на субструкцијата и суперструкцијата.

Г)         Анализа на состојбата и оштетувањата на субструкцијата и суперструкцијата.

Д)        Физичко-хемиски анализи на употребените материјали.

 

5.2. Извештаи за извршени конзерваторско-реставраторски работи и реконструкција, на недвижно културно наследство

Конзерваторско-реставраторските работи и реконструкција, имаат за цел зачувување на автентичниот изглед на откриените делови од архитектурата. Извештатите за овој вид на истражувања во својата структура треба да ги имаат следните концептуални целини и во следниот даден редослед:

 

Структура

А)        Географски опис на наоѓалиштето каде се наоѓа објектот кој е цел на конзерваторските истражувања.

Б)         Резултати  од археолошките истражувања на објектот кој е цел на конзерваторско-реставраторските работи.

В)        Состојба на субструкцијата и суперструкцијата, пред конзерваторско- реставраторските  работи на обејктот кој е цел на конзерваторско- реставраторските работи

Г)         Конзерваторско-реставраторски работи  и реконструкција, спазувајќи го опусот на старата ѕидарија на суперструкцијата.

Д)        Завршни работи - фугирање на лицето и круната на суперструкцијата по завршувањето со надѕидувањето.

 

ИЛУСТРАЦИИ

 1. Бројност
 • Задолжително секција од топографска карта 1:200 000 со вцртано наоѓалиште и податоци за географската ширини и должина каде се наоѓа локалитетот.
 • 4 илустрации, фотографии или цртежи
 • 2 табли со илустрации
 1. Избор

Изборот на илустрациите треба логички да го следи текстот. Илустрациите мораат да бидат релевантни за прикажување на истражувањето/наоѓалиштето а не по секоја цена да бидат атрактивни.

 1. Можност
 • Фотографии
  • Аерофотографии на наоѓалиштата
  • Фотографии од истражувањата
  • Фотографии на профили
  • Фотографии на поедини наоди (од архитектура до артефакти)
 • Цртежи
  • Геодетски снимања на наоѓалиштето
  • Тлоцрти на истражениот простор со наоди
  • Цртежи на профили
  • Цртежи на поедини наоди (од архитектура до наоди)
 1. Податоци

Секоја фотографија или цртеж треба да содржи податоци за содржината на фотографијата. Потребни се и податоци за сопственикот на фотографијата  или на оригиналниот цртеж. Сопственик може да биде институција или приватно лице.

 1. Техничка обработка

Редакцијата на АИ го задржува правото за воедначување на илустрациите. Бидејќи ова пред сѐ се однесува на цртежите, се препорачува авторите да ги испраќаат цртежите во електронска форма, Corel, AutoCAD итн., со сите релевантни податоци. Фотографиите да бидат што по квалитетни и да немаат помалку од 300 dpi.

 

 • Означување на илустрациите. Илустрациите, вклучувајќи ги фотографиите, плановите и цртежите во текстот се означуваат со кратенката ил. и редоследната арапска бројка. Пример: (ил. 1); (ил. 2). Таблите се означуваат со кртанката T. И редоследната римска бројка. Пример: (Т.I.); (T.II.).
 • Фотографиите и цртежите ќе бидат печатени во црно-бела техника, додека во елекронското издание фотографиите и цртежите ќе бидат во колор.

 

 

 1. Прикази на монографии, зборници, списанија

Во списанието ќе се публикуваат прикази и рецензии на рецентна литература публикувана во земјата и странство. Секој приказ или рецензија треба да ги содржи метричките податоци и корица од самата публикација.

 

 1. Прикази на одбранети магистерски или докторски трудови

структура

А)        Податоци за кандидатот и институцијата каде е одбранет трудот

Б)         Темата на трудот

В)        Методологија на работа

Г)         Резултати

 

 1. Библиографии

Библиографиите треба да се структурирани во форма на набројување, а во хронолошки редослед започнувајќи од најстарата библиографска единица. Нивната стуктура треба да е следна:

структура

А)        Кратка професионална биографија на авторот чија библиографија се предава

Б)         Библиографија

Дозволено е по една фотографија на авторот чија библиографија се предава.

 

 

НАЧИН НА ЦИТИРАЊЕ:

Бидејќи овде станува збор за извештајни публикувања, цитирањата и библиографски податоци не се задолжителни. Доколку авторите сакаат да ги посочат публикациите што се однесуваат на претходни истражувања на локалитетот тогаш библиографските единици се изработуваат по примерот на Chicago Manual of Style. За детали околу начинот на изработка на библиографијата користете ја следната веб страна:

(http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)

Или следните примери:

МОНОГРАФИИ:

Еден автор:

Ончевска-Тодоровска, Марина. 2010.  Доцноантичка грнчарија во Република Македонија : доцен 3-ти / 6-ти век. Скопје : Музеј на град Скопје.

(Ончевска – Тодоровска 2010, 58)

Двајца или повеќе автори:

Манева, Елица, Марјан Јованов и Фаница Вељановска. 2004. Чукарка : Римски тумул и средновековна некропола. Скопје : Македонска Цивилизација.

(Манева, Јованов, Вељановска 2004, 28)

Наумов, Гоце, Фидановски Љубо, Толевски, Игор и Анета Ивковска. 2009. Неолитските заедници во Република Македонија. Скопје : Данте.

(Наумов и др. 2009, 28)

Уредник, преведувач, составувач наместо авторот:

Крстеска, Виолета. 2014. Речник на странски зборови и изрази од Јанаки Стрезов,

втора половина на XIX век : (јазична и лексичка анализа). Прилеп : Институт за

старословенска култура.

 

(Крстеска 2014, 12)

 

Уредник, преведувач, составувач покрај авторот:

Теофаст. 2007. Характери (Theophrastus. Characteres). Превод од старогрчки, увод,

белешки и коментари Марија Чичева-Алексиќ. Скопје: Слово.

 

(Теофаст 2007, 36)

 

Поглавје или друг дел од книга:

Митревски, Драги. 2013. „Праисторијата во Македонија“. Во Македонија : милениумски културно-историски факти, уредници Паско Кузман, Елизабета Димитрова и Јован Донев, 83-266. Скопје : Медиа Принт Македонија; Универзитет Евробалкан.

 

(Митревски 2013, 123)

 

Спасова, Давча. 2015. „Керамички покривни елементи од Голем Град“. Во Голем Град : Преска II, уредник Вера Битракова-Грозданова, 87-100. Скопје : МАНУ; Матица Македонска.

 

(Спасова 2015, 99)

 

Ристов, Киро. 1996. „с. Богданци : лок. Тумба“. Во Археолошка карта на Република Македонија, гл. уредник Цветан Грозданов и др. 95. Скопје : МАНУ; Музеј на Македонија.

 

(Ристов 1996, 95)

 

 

СТАТИЈА ВО СПИСАНИЕ / JOURNAL ARTICLE:

Jovanova, Lenče. 2015. „Scupi Transition from Imperial Colony to Late Antiquity Metropolis“. Folia Archaeologica Balcanica III: 219-252.

(Jovanova 2015, 240)

Нацев, Трајче и Марјан Јованов. 1996. „Локалитет ‘Орлова Чука’ – Тумул III“. Macedonia Acta Archaeologica 14: 45-55.

(Нацев, Јованов 1996, 50)

Petrov, Ordanče, Ružica Manojlovic and Jarmila Trpčevska. 2015.“Mail from Treskavec : Contribution to the Study of Medieval Mail Armour,” Folia Archaeologica Balcanica III: 569-590.

(Petrov, Manojlović и Trpčevska 2015, 571)

 

СТАТИЈА ПРЕЗЕНТИРАНА НА СИМПОЗИУМ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЈА:

Hristijan Talevski. 2015. “The problem of the early Byzantine settlement Stobi – an end or just a cultural decline and continuity”. Paper presented at the International conference in honor of 35 years jubilee of PSI Institute of Old Slavic Culture – Prilep, Kratovo, September 9-11.

(Talevski 2015)

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИ:

The Texas foundation for archaeological and historical research. 2017. „TFARH Photo Album – 2015 Excavations at Lake Prespa, Republic of Macedonia“. Accessed January 19. http://www.tfarh.org/prespa.html

(Texas Foundation 2017)

 

 

Articles

Section default policy

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.