ТАОР : РАНОВИЗАНТИСКО УТВРДУВАЊЕ И НАСЕЛБА ОД ПРАИСТОРИЈАТА ДО СРЕДНИОТ ВЕК

од Киро РИСТОВ Скопје, 2019. (Софија - Богданци), стр. 355. ISBN 978 – 608 – 4756 – 31 – 3