КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ЈУГОЗАПАДНАТА И СЕВЕРОЗАПАДНАТА КУЛА ОД ФОРТИФИКАЦИЈАТА НА ГРАДОТ БАРГАЛА, ГОРЕН КОЗЈАК

  • Трајче Нацев Универзитет Гоце Делчев - Штип, Факултет за образовни науки
Објавено на
2019-12-31
Section
Конзервација и реставрација