АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МОГИЛА „НА МАНАСТИР“ С. ГАБРЕВЦИ, ОПШТИНА КОНЧЕ

(истражувања 2014 и 2016 година)

  • Трајче Нацев Универзитет Гоце Делчев - Штип, Факултет за образовни науки
  • Ване П. Секулов НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Стумица

Abstract

/

Објавено на
2017-10-29
Section
Археолошки ископувања