КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТОТ МАЛА ТЕРМА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ БАРГАЛА, ГОРЕН КОЗЈАК

  • Трајче Нацев Универзитет Гоце Делчев - Штип, Факултет за образовни науки
Keywords: Македонија, Горен Козјак, Баргала, Мала терма, Конзервација, Реставрација

Abstract

/

Објавено на
2017-11-01
Section
Конзервација и реставрација